Maasoojusenergia

Geotermaalenergia ehk maasoojusenergia tekib päikeseenergia salvestumisel maapinda või Maa sügavusest leviva soojusena. Tegemist on soodsa ning taastuva energialiigiga, mis on Euroopa riikides kõrgelt hinnatud ressurss.

EGA on kaasatud geotermaalenergia potentsiaali uuringutesse ja viib läbi uuringutulemuste tutvustamist, muuhulgas esindab EGA Eesti huve rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides EGEC ja IGA.

Tutvustus
Tegevused

Tutvustus

Mittetulundusühing Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon (edaspidi EGA) moodustati 18.05.2011 Tallinnas. EGA eesmärk on ühendada geotermika alase tegevusega seotud isikuid, ettevõtteid ning organisatsioone ja viia läbi rakendusuuringuid ning teostada teadus-arendustegevust. Vastavalt põhikirjale on EGA eesmärgiks propageerida, koordineerida ja toetada geotermaalenergia ning taastuvenergiaallikate laialdasemat kasutusele võtmist ning esindada Eesti positsioone rahvusvaheliselt geotermaalenergia valdkonnas tegutsevates organisatsioonides. EGA juhatuse esimees on Tallinna Tehnikaülikooli professor Alvar Soesoo.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

EGA ESINDAB EESTI HUVE ERIALAORGANISTASIOONIDES EGEC JA IGA

EGA ESINDAB EESTI HUVE ERIALAORGANISTASIOONIDES EGEC JA IGA

Tegevused

EGA tegevused keskenduvad mehhanismide loomisele, mis võimaldavad ja toetavad geotermaalenergia rakendamise alase informatsiooni levikut erinevates sihtrühmades sh. kohalikud omavalitsused, ettevõtted, riigiasutused ja eraisikud. EGA on fokusseerunud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö käigus kogutud informatsiooni avalikustamisele, s.h. energiaefektiivsuse alase teadlikkuse tõstmiseks, Eesti seadusandlusesse vajalike sisendite andmiseks ja majandusliku säästu ning saasteennetusliku tegevuse tõhustamiseks.

EGA panus Eesti geotermaalenergia sektori arengusse ning riiklikul tasemel eesmärkide saavutamiseks seisneb muuhulgas järgmiste eesmärkide ellutoomises:

Kujundamine

Riiklikku geotermiaalenergiat puudutava energiapoliitika kujundamine, sh õigusloomesse vajaliku alusteabe ja sisendi andmine (uuringud, analüüsid, standardid, juhendid)

Väljatöötamine

Riikliku tegevuskava väljatöötamine geotermilise potentsiaali kindlakstegemiseks, kaardistamiseks ning rakendamiseks

Esindamine

Eesti positsioonide esindamine rahvusvahelisel tasandil geotermaalenergia valdkonnas tegutsevates organisatsioonides ning infovahetus kohalike ja rahvusvaheliste huvigruppide vahel: ettevõtete, riiklike institutsioonide ja eratarbijate informeerimine geotermaalenergia rakendamise võimalustest ning kasuteguritest (s.h. kaugküttevõrkudes, riigi infrastruktuuri projektides jm.)

EDASISED RAKENDUSUURINGUD

EESTI MAAPÕUE GEOTERMAALNE POTENTSIAAL

Toetudes olemasolevale geofüüsikalisele, petroloogilis–mineraloogilisele, struktuuri-geoloogilisele ja vahetule temperatuuride mõõtmise andmestikule saab teha küll üldisi järeldusi maasoojuse potentsiaali kohta, kuid detailsemas plaanis on andmestiku rakendamine Eesti maapõue geotermaalse ressursi prognoosimisel raskendatud. Olemasolevad puuraugud on usaldusväärselt soojusvoo tiheduse määramiseks enamasti liiga madalad (100-200 m) ning ei anna otsest infot maakoore sügavamate kihtide geotermiliste parameetrite kohta. Eestis võib suurema geotermaalse käitise jaoks huvi pakkuda maakoore süvakihtide soojusenergia, seega umbes 3-6 km sügavusel lasuvad Proterozoikumivanusega kristalse aluskorra kivimid. Kahjuks selliste sügavuste kohta meil hetkel puudub geoloogiline informatsioon.

EGA VISIOON

GEOTERMAALENERGIA: UURIMINE JA RAKENDAMINE

Esimese sammu koostöö arendamiseks geotermaalenergia huvigruppide vahel liitus TTÜ Geoloogia Instituut 2010. a INTERREG IVC projektiga GEO.POWER. Projekt, mille ülesandeks oli Euroopa geotermaalenergia rakenduste parimate kogemuste vahetamine ja arendamine ühendas 9 Euroopa riiki. Kuigi praegune olukord soosib peamiselt madalatemperatuurilise maasoojuse rakendamist, siis ka selle laialdasemaks levikuks esineb siiski mitmeid pärssivaid faktoreid (nt. seadusandlus ja regulatsioonide puudumine). Samuti pole siiani tähelepanu pööratud kõrgetemperatuurilise geotermaalenergia uurimisele ja/või rakendamisele. EGA visioon on kehtestada soodsamad elektritariifid või muud toetused maasoojuspumpade kasutamisel, jõuda 5-7 km sügavuse puurauguni Eestis ning saavutada geotermaalenergia kui taastuvenergia laialdasem rakendamine kütte- ja jahutusmajanduses ja tulevikus ka elektri tootmisel.

Uudised

 • VIII Tartu Planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine” 30.03.2023

  30.-31. märtsil toimub Tartus, VSpa Konverentsikeskuses VIII Tartu Planeerimiskonverents „Üle riigi planeerimine”. Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon organiseerib konverentsil sessiooni “Kas saab taastuvenergia arenguid ette planeerida või teeme nii nagu käisest tuleb?”. Sessiooni modereerib, aga samuti teeb ettekande Alvar Soesoo. Sessiooni ettekanded:  Eesti riiklik taastuvenergeetika visioon /Mairika Kõlvart, MKM  REPowerEU taastuvenergeetika eelisarendusalade valiku põhimõtetest – Taastuvenergia arendamise kiirendamise audit & […]

  Loe lähemalt
 • Geothermal-DHC regional cluster töötuba Riias 30.09.2022

  Septembris 2022 (30.09.2022) leiab aset workshop, mis keskendub teaduse ja poliitika ja tööstuse dialoogile, mis käsitleb võimalusi ja valitsevaid tõkkeid geotermilise energia paremaks integreerimiseks mitmevalentsesse kütte- ja jahutusvõrku erinevatel temperatuuritasemetel.   Lisainfo allpool:   Registration to the 5th International Conference “Innovative Materials, Structures and Technologies”: https://imst.rtu.lv/registration-to-imst2022/ Link: FIRST_ANNOUNCEMENT_CA18219_Regional-Hub-Event_Baltic

  Loe lähemalt
 • Rahvusvaheline geotermaalenergia konverents 16.06.2022

  Eesti Geoloogiateenistus koostöös Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsiooniga korraldab 16. juunil 2022 rahvusvahelise konverentsi geotermaalenergiast, maapõue energiasektori hetkeseisudest, arengutest, uuringutegevusest ning Euroopa poliitilistest- ja finantssuundumistest selles vallas.

  Loe lähemalt
 • Eesti geotermaalenergia kasutamise hetkeseisudest kirjutab Taltechi professor Alvar Soesoo Postimehes.

  Eesti geotermaalenergia kasutamise hetkeseisudest kirjutab Taltechi professor Alvar Soesoo Postimehes.

  Loe lähemalt
 • Eesti riik toetab geotermaalenergia kasutuselevõtu rakendusuuringu läbiviimist 3,8 miljoni euroga.

  Eesti riik toetab geotermaalenergia kasutuselevõtu rakendusuuringu läbiviimist 3,8 miljoni euroga.

  Loe lähemalt

Kirjuta meile