Tutvustus

organisatsioonist

Mittetulundusühing Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon (edaspidi EGA) moodustati 18.05.2011 Tallinnas. EGA eesmärk on ühendada geotermika alase tegevusega seotud isikuid, ettevõtteid ning organisatsioone ja viia läbi rakendusuuringuid ning teostada teadus-arendustegevust. Vastavalt põhikirjale on EGA eesmärgiks propageerida, koordineerida ja toetada geotermaalenergia ning taastuvenergiaallikate laialdasemat kasutusele võtmist ning esindada Eesti positsioone rahvusvaheliselt geotermaalenergia valdkonnas tegutsevates organisatsioonides. EGA juhatuse esimees on füüsikalise geoloogia professor Alvar Soesoo.

Geotermaalenergia rakendamise vajalikkus
Euroopa Liidu liikmena on Eesti seotud mitme ühist energiapoliitikat puudutava eesmärgi kohustusliku täitmisega, sest energiasüsteemi efektiivne toimimine ning jätkusuutlikus on üks olulisematest kriteeriumitest riigi toimimiseks. Need eesmärgid puudutavad peamiselt taastuvenergiaallikate laialdasemat rakendamist ning efektiivsemat energiakasutust.

Eesti on EuroStat andmete kohaselt üks suurimatest tahkete kütuste tarbijatest Euroopa Liidus, kus ca. 58% ulatuses toodetakse energiat keskkonda kurnavast toormest. Maailmapanga ja rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) andmetel positsioneerub Eesti maailma suurimate süsinikdioksiidi (CO2) tootjate esiotsa tonnides inimese kohta.

EGA peamine eesmärk on Eesti geotermaalset potentsiaali omavate maavarade kindlakstegemine ning jätkusuutlik rakendamine. Eesmärgi täitmine võimaldab oluliselt kasvatada taastuvnenergia osakaalu hoonete kütmisel ja jahutamisel, muuta energiatarve efektiivsemaks ning vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ja globaalse soojenemise mõju.

Ühingu eesmärgiks on ühendada geotermika alase tegevusega seotud isikuid, ettevõtteid ning organisatsioone ja viia läbi rakendusuuringuid ning teostada teadus-arendustegevust; propageerida, koordineerida ja toetada geotermaalenergia ning taastuvenergiaallikate laialdast kasutusele võtmist Eestis ning esindada Eesti positsioone rahvusvaheliselt geotermaalenergia valdkonnas tegutsevates organisatsioonides.
– väljavõte EGA põhikirjast ( ), kinnitatud 03.05.2011

Riigi rahvusvahelised kohustused
Euroopa Liidu (EL) käesoleva energiapoliitika tegevuskava oluliseimaks eesmärgiks on energia efektiivsuse ning taastuvenergiaallikate osakaalu tõstmine, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2009/28/EÜ: EL ühtsed eesmärgid aastaks 2020 võrreldes baasaastaga 1990 on kokkuvõtvalt järgmised:

  • 20% taastuvenergia osakaal primaarenegia lõpptarbimisest (Eesti puhul 25%);
  • 20% võrra vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid;
  • 20% võrra efektiivsem energia kasutamine primaarenergia lõpptarbimises.

Arvestades et 40% kogu EL-i energiatarbest moodustab hoonete sektor, keskendub hoonete energiatõhususe direktiiv 2010/31/EL riiklike kavade väljatöötamisele liginullenergiahoonete (nearly zero energy building) arvu suurendamiseks ning hoonete energiatõhususe rahastamisele suunatud skeemide loomisele. Geotermaalenergia on välja toodud kui üks taastuvenergialiik saavutamaks seatud eesmärke.

EGA eesmärgid
Teiste Euroopa riikide, s.h. Põhjamaade ligi paarikümneaastane kogemus nii üksikute hoonete kui ka tervete asulate kütte- ja jahutusvajaduste terviklikul või osalisel rahuldamisel geotermaalenergia rakenduste baasil lubab eeldada ka Eestis vastava potentsiaali olemasolu. Seni puudub Eestis sihipärane tegevus, mis tagaks madala- ja kõrgetemperatuurilise geotermaalenergia potentsiaali analüüsi, uurimistegevuse ja rakendamise.

Sellest tulenevalt on EGA peamine eesmärk läbi uurimis- ja analüüsimistegevuse kaardistada Eesti geotermaalne potentsiaal ning muuta laiemalt kättesaadavaks ja propageerida juba teadaoleva potentsiaali rakendamist. Geotermaalenergia laialdasemaks rakendamiseks on vajalik töötada välja tegevuskava ning saavutada mitmepoolne koostöö riiklike institutsioonidega.